Zoek je een nieuwe uitdaging als professional,maar je weet nog niet hoe?

Privacy verklaring

Privacyreglement Mijn Loopbaanspecialist.nl

Waar in de tekst ‘ouders’ staat, kan ook bedoeld zijn: voogd, wettelijk vertegenwoordigers enzovoort.
Waar in de tekst ‘kind’ staat, kan ook bedoeld zijn: leerling, jongere enzovoort. Vertegenwoordiger(s), etc. en soms ook een instantie, als die de aanmelder is.

Kinderen van 16 jaar of ouder moeten zelf toestemming verlenen (indien mogelijk).
Van de ouders worden onder meer vastgelegd: naam-en adresgegevens, telefoonnummer en email adres. Van het kind worden ook de naam- en adresgegevens geregistreerd, en verder het geslacht en de geboortedatum, en van belang zijnde (medische) informatie, waaronder aard van de handicap en bijkomende stoornissen of beperkingen.

Mijn Onderwijsspecialist kan ook persoonsgegevens en/of gezondheidsgegevens van het kind opvragen bij derden, als zij dit noodzakelijk acht voor een zorgvuldige behandeling van de zaak. Derden kunnen onder meer zijn: de betrokken scholen, de Commissie van Onderzoek, het betreffende samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, de inspecteur van het onderwijs en eventueel betrokken zorginstellingen. Alle verkregen informatie wordt opgenomen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand.

Mijn Onderwijsspecialist gebruikt de persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar werkzaamheden rond de bemiddeling en begeleiding bij de school(plaatsings)problemen van het kind.

Zij gebruikt de naam-en adresgegevens voor administratieve doeleinden. Zij gebruikt de – eventueel noodzakelijke – gezondheidsgegevens om het kind te bespreken op de school waar het (plaatsings)probleem is ontstaan, of op de school of scholen die mogelijk een oplossing kunnen bieden Mijn Onderwijsspecialist gebruikt de persoonsgegevens, waaronder de gezondheidsgegevens, voor het opstellen van een (schriftelijk) advies. Daarin neemt zij de resultaten van haar begeleidings- en bemiddelingswerkzaamheden op. Dit advies kan worden verstrekt aan de school of scholen en andere instanties die bij het probleem zijn betrokken. Mochten de ouders er met de begeleiding van mijnonderwijsspecialist niet in slagen om het onderwijsprobleem van hun kind op te lossen, dan kan een oordeel worden gevraagd bij de onderwijsconsulten of bij het college van de Rechten van de Mens.

Ouders kunnen een verzoek indienen om de gegevens van hun kind in te zien of te verwijderen of te
corrigeren. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gestuurd aan:

Mijn Loopbaanspecialist
Bonhoefferhage 4
8302 ZG EMMELOORD